♥ ♥ PACKED WITH LOVE ♥♥

Algemene voorwaarden

  1. Definties

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand

aangaat met de verkoper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

 

  1. De verkoper

Maatschappelijke zetel: Theadora Mazza, Botermarkt 5, 3500 Hasselt, België. Het BTW nummer is BE0783386648

 

  1. Toepassingsgebied

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de

overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens

uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

 

  1. Prijzen en betalen

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. Deze bevat steeds de prijs en de eventueel

aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.

Bij Ravie heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Bancontact / Mister Cash, iDEAL, PayPal, Kredietkaart 

vooraf.

Niet betaalde bestellingen worden automatisch geannuleerd door de verkoper.

Elke klacht betreffende een betaling dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden

geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur.

Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt.

 

  1. Verzending

Wereldwijde levering. 

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is

doorgegeven door de consument en de betaling aan de verkoper werd vereffend door de consument. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra

kosten.

Wanneer de consument zijn pakje niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug naar ons verzonden. Wij

kunnen dit opnieuw verzenden maar hier dienen wel verzendkosten te worden betaald.

Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument.

De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in 

levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument,

behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder

interest of andere vergoeding. 

Ravie kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending.

Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.

 

  1. Bedenktijd en retourneervoorwaarden

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010

heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete

en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. 

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels,

ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Ravie, Botermarkt 5, 3500 Hasselt, België. 

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. 

Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument

kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht. 

Wegens hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden teruggenomen.

De retourzending wordt door Ravie gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen

de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten. 

Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een

nieuwe gift card aangemaakt.

 

  1. Garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden

voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen

volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. 

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product,

het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom

niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.     

 

  1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van

gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan

grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,  werkonderbrekingen of andere

collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen

voorzienbaar zijn. 

 

  1. Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en

kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop

een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

 

     10. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief

bevoegd. Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu/odcdoch wij behouden ons het

recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. 

 

Disclamer

Het auteursrecht op deze website en webshop berust bij ons en bij derde personen. Van verschillende leveranciers hebben wij de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken. Ravie maakt voor de meeste van de producten gebruikt van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ravie

Copyright alle foto`s die niet via onze leveranciers zijn verkregen: Ravie